امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان با اداره آموزش فنی حرفه ای شهرستان جیرفت

تفاهم نامه همکاری مشترک مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان با اداره آموزش فنی حرفه ای شهرستان جیرفت با محوریت ارتقاء مهارت بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای کشاورزی در محل دفتر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان به امضاء طرفین رسید. مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان نمود: در راستای اجرای سیاست های معاونت آموزش و ترویج به منظور هدایت نیروی کار به سمت مشاغل اقتصادی کشاورزی و توسعه همکاری بین بخشی با بهره مندی از برنامه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای با فراهم سازی زمینه های اشتغال مولد و پویا و بهره گیری از ظرفیت جوانان جهت فراگیری مهارتهای فنی حرفه ای کشاورزی و اجرای دوره های آموزشی مهارتی با موضوعات تربیت نیروی ماهر گلخانه ای، توسعه و آموزش کشت گیا هان دارویی و مشاغل و کسب و کارهای خرد کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی، تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره آموزش فنی حرفه ای شهرستان جیرفت به امضاء رسید. وی افزود: در این تفاهم نامه بر استفاده از پتانسیل های بالقوه و بالفعل طرفین در برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه های تخصصی مورد نیاز بالاخص در روستاها و مناطق عشایری و ایجاد امکان استفاده مشترک از فضاها و عرصه های آموزشی طرفین (مزارع الگوئی، سایت ها و کانونون های یادگیری و …) جهت برگزاری دوره های آموزشی بهره بردارن تاکید گردیده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات