دوره آموزشی غیر حضوری(وبینار)آشنایی با سامانه پایش کودی از شبکه استانی برکت ۳۷ جنوب کرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: درادامه آموزش موثر و مفید ، همیاری و توانمند سازی بهره برداران بخش کشاورزی با بکارگیری دانش فنی و بهره گیری از فضای مجازی و رسانه های مبتنی بر IT و ICT ، دوره آموزشی غیر حضوری(وبینار) آشنایی با سامانه پایش کودی و فرآیند توزیع کود های شیمایی با ارائه مهندس شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی جنوب کرمان برگزار شد.وی افزود: در این برنامه، ضمن تشریح فرآیندتوزیع هوشمند کودهای شیمایی و نحوه توزیع کودهای فسفاته در کشت های قراردادی گندم، بر حمایت شرکت خدمات حمایتی از کشاورزان تاکید نمود.شایان ذکر است دوره آموزشی مذکور از شبکه استانی برکت جنوب کرمان ویژه بهره برداران بخش کشاورزی ،کشاورزان پیشرو ،روسای ادارات ترویج مدیریت های جهاد کشاورزی ، مروجان مسئول پهنه های تولیدی پخش گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات