بازدید کارگروه یاوران تولید با حضور رییس سازمان از سایت های الگویی مزارع گندم و کلزا شهرستان رودبارجنوب

اعضاء کارگروه یاوران تولید با حضور رییس سازمان، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر زراعت، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان به همراه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار و سایر کارشناسان مرتبط از مراکز جهاد کشاورزی و سایت های الگویی گندم و کلزا و کانون های یادگیری و انتقال دانش شهرستان رودبار جنوب بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ، دکتر احمدپور رئیس سازمان اظهار داشت: به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش اجرایی و اثر بخشی کارگروه یاوران تولید در مزارع کلزا و گندم، با حضور در مراکز و دیدار چهره به چهره با بهره برداران و بازدید مزارع به همراه تیم مربوطه، ضمن آشنایی با جزییات فعالیت های اجرایی، تصمیمات مهم و کلیدی در زمینه تسهیل روند توزیع نهاده های کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان اتخاذ و نحوه حضور موثر کارگروه یاوران تولید در مزارع با هدف اثربخشی در فرایند تولید تاکید گردید.همچنین مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج در این خصوص بیان داشت: در راستای برنامه های ابلاغی چند سطحی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و ارتقاء ضریب نفوذ دانش، تداوم فعالیت کارگروه یاوران تولید در تمامی بخش های کشاورزی اثربخشی مطلوبی را در فرایند تولید در پی خواهد داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات