در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و بررسی وضعیت ثبت آمار و داده های کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و پیگیری پیشرفت پروژه تجهیز و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی، صبح امروز ریاست سازمان بهمراه معاونین و مدیران ستادی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی رضوان بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، دکتر احمد پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: مروجین مسئول پهنه های تولیدی به عنوان نیروهای صف، در خدمت رسانی و ارائه خدمات به کشاورزان و بهره برداران وظیفه و رسالت مهمی را به عهده دارند. وی ضمن تقدیر از مروجین مسئول پهنه های تولیدی، بر اجرای برنامه های آموزشی ترویجی و استفاده از ظرفیت و ابزار رسانه در هم افزایی دانش بهره برداران تأکید نمود. در ادامه دکتر احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و هیئت همراه از وضعیت ساختمانی و پیشرفت فیزیکی تعمیر و تجهیز مرکز رضوان بازدید نمودند. مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بر اجرای برنامه های آموزشی به صورت عملی و کاربردی در محل سازه های ترویجی ( کانون یادگیری، سایت های الگویی، واحدهای نمایشی و…. ) تاکید نمود و استفاده از ظرفیت محققین معین و شبکه عاملین ترویج را در آموزش و ترویج، ضروری و با اهمیت دانست.

در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و بررسی وضعیت ثبت آمار و داده های کشاورزی در سامانه جامع  پهنه بندی و پیگیری پیشرفت پروژه تجهیز و نوسازی مراکز  جهاد کشاورزی، صبح امروز ریاست سازمان بهمراه معاونین و مدیران ستادی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی رضوان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، دکتر احمد پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: مروجین مسئول پهنه های تولیدی به عنوان نیروهای صف، در خدمت رسانی و ارائه خدمات به کشاورزان و بهره برداران وظیفه و رسالت مهمی را به عهده دارند.

وی ضمن تقدیر از مروجین مسئول پهنه های تولیدی، بر اجرای برنامه های آموزشی ترویجی و استفاده از ظرفیت و ابزار رسانه در هم افزایی دانش بهره برداران تأکید نمود. در ادامه دکتر احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و هیئت همراه از وضعیت ساختمانی و پیشرفت فیزیکی تعمیر و تجهیز مرکز رضوان بازدید نمودند.

 

مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بر اجرای برنامه های آموزشی به صورت عملی و کاربردی در محل سازه های ترویجی ( کانون یادگیری، سایت های الگویی، واحدهای نمایشی و…. ) تاکید نمود و استفاده از ظرفیت محققین معین و شبکه عاملین ترویج را در آموزش و ترویج، ضروری و با اهمیت دانست.