جلسه کارگروه فنی و اجرایی تسهیلات ارزان قیمت سیل مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد

کارگروه فنی و اجرایی تسهیلات ارزان قیمت سیل مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با هدف تشکیل کارگروه فنی و اجرایی تسهیلات ارزان قیمت سیل مرداد ۱۴۰۱ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم بندی تسهیلات بین شهرستان ها و بررسی مسائل و مشکلات پرداخت تسهیلات مذکور با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، معاون بهبود تولیدات گیاهی و دامی، مدیر شیلات ،مدیر آب و خاک، معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی جنوب کرمان، رئیس اداره بحران، قائم مقام معاونت برنامه ریزی،مدیر امور سرمایه گذاری، معاون امور عشایر جنوب کرمان، نمایندگان بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت و مسکن در محل حوزه ریاست برگزار گردید.

photo4627831493