جلسه رفع موانع تولید در شهرستان عنبراباد برگزار شد

جلسه رفع موانع تولید با حضور فرماندار شهرستان ، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت ، مدیر بودجه سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی،مدیر منابع طبیعی و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد.

در این جلسه ،احداث صنایع بسته بندی و فراوری خرما و زراعت ۲۰۰ هکتاری چوب در اراضی شرکت کشت و صنعت جیرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد مجوزات مربوطه توسط جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط صادر شود.

در پایان این جلسه با حضور مدیران از محل اجرای پروژه ،گلخانه تولید نهال و اراضی کشت زراعت چوب در اراضی شرکت کشت و صنعت جیرفت بازدید شد.