بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی از مرکز جهادکشاورزی هورشهرستان فاریاب

در راستای ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی  به همراه مدیر و معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج  از اجرای طرح تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی حوزه شهرستان فاریاب مرکزجهادکشاورزی هوراز محل اعتبارات استانی تملک دارایی سال 1401بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان در این بازدید مهندس میجانی مدیر ترویج و آموزش کشاورزی گفت: با پیگیری و توجه ویژه ریاست سازمان تا پایان سال ۱۴۰۲ساختمان جدید مرکز ازمحل اعتبارات استانی و ملی تکمیل ،افتتاح و به بهره‌برداری میرسد.

وی با توجه به شروع سال زراعی جدید و اهمیت ثبت محصولات زراعی و باغی در سامانه جامع پهنه بندی، مدیریت داده های کشاورزی، ارائه برنامه های عملیاتی و مستند سازی کارهای ترویجی در پهنه های تولیدی مروجان بیان داشت:  ظرفیت معین و شبکه عاملین ترویج در آموزش و ترویج باید مورد توجه قرار گیرد.

در حاشیه این بازدید ضمن بررسی مشکلات در مراکز و پهنه های تولیدی و مروجان مسئول پهنه ها و ارائه راهکارها و توصیه های لازم به رفع مشکلات و موانع پیش رو تاکید نمود.