بازدید مدیر هماهنگی ترویج از مراکز خدمات شهرستان منوجان

در راستای ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی مدیرهماهنگی ترویج به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج و رئیس اداره ترویج شهرستان از اجرای طرح تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی حوزه شهرستان منوجان (آسمینون، نورآباد و قلعه) از محل اعتبارات استانی تملک دارایی سال 1401بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان در این بازدید ضمن بررسی مشکلات در مراکز و پهنه های تولیدی و مروجان مسئول پهنه ها و ارائه راهکارها و توصیه های لازم به رفع مشکلات و موانع پیش رو تاکید نمود.

وی با توجه به شروع سال زراعی جدید و اهمیت ثبت محصولات زراعی و باغی در سامانه جامع پهنه بندی، مدیریت داده های کشاورزی، ارائه برنامه های عملیاتی و مستند سازی کارهای ترویجی در پهنه های تولیدی مروجان بیان داشت:  ظرفیت معین و شبکه عاملین ترویج در آموزش و ترویج باید مورد توجه قرار گیرد.