بازدید ترویجی از پایلوت عملیات پیوند سرشاخه کاری گردو در جنوب کرمان

بازدید ترویجی از پایلوت پیوند سرشاخه کاری گردو در روز پنج شنبه، یکم تیر 1402با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر باغبانی، معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، روسای ادارات ستادی و اجرائی، روسای مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان مرتبط با حوزه باغبانی، کشاورزان و باغداران گردو در منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت و در محل پایلوت روستای پاندر، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این خصوص گفت: به منظور توسعه و جایگزینی ارقام پر بازده متناسب با اقلیم هر منطقه از طریق عملیات پیوند سرشاخه کاری با استفاده از ژنوتیپ های برتر منطقه و پیوندک های تهیه شده از سایر استان ها، عملیات پیوند سرشاخه کاری گردو در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان قرار گرفته  و به همین لحاظ با همکاری بسیار موثر سه ضلع مثلث  مدیریت ترویج و مرکز تحقیقات و مدیریت باغبانی این عملیات از فروردین ماه در تعداد 18پایلوت در مناطق مختلف شهرستان جیرفت انجام و خوشبختانه با موفقیت بالای 90درصدی همراه بوده است.

مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، اظهار داشت: به منظور ترویج و توسعه این دستاورد فنی در سطح کل باغات گردوی منطقه، برنامه بازدید ترویجی از محل یکی از پایلوت های موفق در منطقه ساردوئیه با حضور باغداران فعال در زمینه تولید محصول گردو انجام تا با اشاعه این رویداد فنی، در آینده ای نزدیک، حسب شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری شاهد رونق تولید در این بخش باشیم و زمینه ارتقا سطح کمی و کیفی محصول گردو در منطقه فراهم آید.