بازدید از مراکز خدمات دلفارد و ساردوئیه

در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بازدید ریاست محترم سازمان با هیئت همراه معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی و مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جیرفت  و رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج ،امروز مورخ 5/۲/1402 از مرکز جهاد کشاورزی ساردوئیه و دلفارد بازدید و ضمن بررسی مشکلات مرکز و توصیه های لازم ریاست محترم سازمان به کارشناسان پهنه درخصوص اهمیت ثبت اطلاعات بهره برداران و کلیه محصولات کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی و حضور فیزیکی کارشناسان در پهنه های تولیدی تاکید نمودند و در پایان جناب آقای دکتر احمدپور از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۱ طرح تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی در اختیار ریاست سازمان مبلغ یکصد میلیون تومان برای مرکز جهاد کشاورزی ساردوئیه ومبلغ ۵۰ میلیون تومان برای مرکز جهاد کشاورزی دلفارد جهت تعمیر و نوسازی مراکز مذکور اختصاص دادند.

photo4414790425