حقوق شهروندی سازمان

اصول حاکم برمنشور حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان

√  اصل برابری

√   اصل شهروند مداری

√    اصل احترام و اعتماد

√    اصل شفافیت

√     اصل پاسخگویی

√     اصل عدم سوء استفاده از موقعیت  شغلی

√    اصل تعهد وفاداری به سازمان

 

مفاد منشور حقوق شهروندی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

√ درانجام  فعالیتهای  سازمانی  نظم و انضباط را رعایت  نموده و درمحل کارخود حضور به  موقع  داشته باشیم.

√ درانجام  وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت لازم را داشته وکارها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم.

√ سعی نمابیم تا دانش خود را درزمینه فعالیت های سازمانی  به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام  فعالیت های اداری  و سازمانی  بکار  گیریم.

√ برای ایده ها و افکار  جدید ارزش قائل  شده و درجهت جاری سازی آنها به شکل  منطقی دردستگاه  اجرایی متبوع  و نظام  اداری تلاش نماییم.

√ درجهت  ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه  فعالیت  خود تلاش نماییم.

√ از امکانات ،تجهیزات وسرمایه های نظام اداری حفاظت  نموده و دراستفاده موثر ومطلوب از آنها کوشا باشیم.

√ درانجام امور و ظایف محوله  سازمانی روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسیتی، نژادی، مذهبی وغیره  تأثیری در تصمیمات واقداماتمان  نداشته باشد.

√ روحیه انتقاد پذیری داشته وانتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم.

√ همیشه و در همه حال رضایت  خدای متعال رامدنظر قرارداده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند،توجه  کامل داشته  واو را ناظر براعمال وکردار خویش بدانیم.

 

نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان

√ مردم و شهروندان به عنوان ارباب رجوع برای سیستم اداری تلقی می شوند،تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمات بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نماییم.

√ به  مراجعه کنند گان به  صورت عادلانه و در چار چوب قوانین،مقررات وضوابط خدمت ارایه دهیم.

√ خواسته های قانونی ارباب رجوع را درچارچوب وظایف خود با صحت ،دقت و سرعت وبدون تشریفات زائد اداری و تحمل هزینه اضافی ارائه دهیم.

√ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

√ به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان ومراجعه  کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دیدمنطقی به آنها توجه نماییم.

√ به نظم و آراستگی شخصی ومحل کارخود توجه کنیم.

√ سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم ومراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

√ روحیه کار جمعی را درخود تقویت کرده و درانجام فعالیت های گروهی مشارکت جو ومشارکت پذیر باشیم.

√ روحیه قدردانی از دیگران رادرخود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

√ دانش،تجربه وتوانمندیهای خود را با سعه صدردراختیار همکاران  قرارداده و درارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

√ تاحد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم واز تجسس درزندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

 

۱- شما حق دارید : از ابتدای ورود به سازمان به دور از هر گونه تبعیض (زبان ، مذهب ، فرهنگ و… ) مورد احترام و تکریم کارکنان سازمان قرار بگیرید.

۲- شما حق دارید : جهت مراجعه به محل مورد نظرتان ، از تابلوهای راهنما ، پایگاه اطلاع رسانی و تکریم مراجعین همچنین میز خدمت ، کمک و مشاوره لازم را دریافت نمایید.

۳- شما حق دارید : پاسخ قانونی سوالات خود را از کارکنان سازمان دریافت و در صورت عدم حضور کارشناس مربوطه از سایر همکاران جانشین ، اطلاعات لازم را دریافت نمایید .

۴- شما حق دارید : از محرمانه ماندن اطلاعات شخصی خود و مواردی که به این سازمان ارائه می نمایید مطمئن باشید .

۵- شما حق دارید : پیشنهادها (ایده ها ، ابتکارات ، نوآوریها ، تجربیات  و… ) و انتقادهای خود را به بخش های ذیربط سازمان ارائه نموده و نتیجه آن را دریافت نمایید .

۶- شما حق دارید : قوانین ، بخشنامه ها ومکاتبات اداری عمومی مربوط به حوزه کاری خود را جهت اطلاع و آگاهی ، مطالعه نمایید.

۷- شما حق دارید  : طبق مقررات نسبت به عضویت و راه اندازی تشکلهای صنفی (تولیدی ، فنی ، توزیعی و…) اقدام نموده و از فرصتها و امکانات قابل واگذاری استفاده نمایید .

۸- شما حق دارید : از تسهیلات و اعتبارات مصوب ، خدمات فنی ، امکانات آموزشی و ترویجی و ابزارهای اطلاع رسانی موجود به طور عادلانه بهره مند شده و از جدیدترین مطالب علمی ، نوآوریها و یافته های تحقیقاتی کشاورزی مطلع شوید .

۹- شما حق دارید: در صورت هر گونه نارضایتی از رفتار ناپسند ، عدم دریافت پاسخ قانونی و مطالبات غیرقانونی کارکنان سازمان ،به مسئولین مافوق و یا مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اطلاع داده و نتیجه آن را نیز دریافت نمائید .

۱۰- شما حق دارید : در جهت رعایت  حقوق شهروندی نسبت به مطالبه رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی و مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری اقدام نمائید .

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)