مدیر امور مالی

علی ملایی نژاد

تلفن دفتر :۰۳۴۴۳۲۶۱۳۲۵

شرح وظایف مدیریت امورمالی  و ذیحساب سازمان :

 • اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور
 • نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور
 • حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور
 • نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
 • نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظارت بر انبارها
 • نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی
 • تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
 • دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امورمالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن
 • تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین
 • معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان
 • افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حسابهای غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه سازمان
 • درخواست تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت مطابق با موافقت نامه های مبادله شده
 • نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور
 • همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب و کارپردازان و  امناء اموال
 • شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه
 • پیگیری جهت مانده وجوه اعتبارات جذب نشده هزینه ای تا آخرسال مالی هزینه ای و وجوه جذب نشده اعتبارات تملک دارائیها تا آخر سال مالی تملکی و بستن حسابها
 • ارزیابی عملکرد واحدها و مدیریت ها با توجه به نتایج گزارشات مالی و اعلام نقاظ ضعف و قوت ( طی جداول و نمودارها مصرف اعتبارات )
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات