کارگروه استانی سواد آموزی کشاورزان در جنوب کرمان برگزار شد

کارگروه استانی سواد آموزی جامعه کشاورزی با حضور مهندس مجتبی بهمنی مدیر حوزه ریاست، مهندس جمشید افتخاری معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، عباس ارجمندی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، رؤسای ادارات ستادی معاونت سوادآموزی استان و مهندس امیری معاون آموزشی مرکز تحقیقات در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان بیان داشت: در راستای اجرای تفاهم نامه مشترک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نهضت سواد آموزی با هدف توانمند سازی بهره برداران بخش کشاورزی و خانواده آنان از طریق بهبود و ارتقاء شاخص باسوادی در گروه سنی ۱۰ الی ۶۰ سال طی ۳ سال و ارائه آموزش های سوادآموزی برای گروه هدف، اولین نشست کارگروه استانی با حضور اعضاء تشکیل گردید.وی افزود: طرح سوادآموزی بهره برداران جنوب با مشارکت معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان اجرا می گردد. مهندس میجانی گفت: در این نشست ضمن تبیین روند همکاری و شناسایی، جذب وآموزش بی سوادان و کم سوادان و تولید محتوای کاربردی همراه با آموزش های تابعی در سطح مراکز، بر اجرای مصوبات و دستور العمل های اجرایی تأکید گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات