دوره آموزشی غیر حضوری(وبینار)داشت کلزا از شبکه استانی برکت ۳۷ جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: در راستای توانمند سازی بهره برداران بخش کشاورزی با ارائه آخرین یافته های علمی و بهره گیری از فضای مجازی و رسانه های مبتنی بر IT و ICT ، دوره آموزشی غیر حضوری(وبینار) مرحله داشت کلزا با ارائه دکتر فرامرز رستگار با موضوعات تاریخ کاشت کلزا ،تغذیه کلزا و نقش کلزا در تناوب زراعی با گندم و کنترل بیماریها و علفهای هرز گندم ، از شبکه استانی برکت جنوب کرمان ویژه بهره برداران، مروجان مسئول پهنه های تولیدی برگزار گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات