قابل توجه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

🔔اطلاعیه شماره ۲

🟥 قابل توجه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

🔰 در اجرای ماده ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان (سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۹۱) می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹/۲۱ /۱۴۰۰ وتفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۹،۳۹۸،۳۹۰،۰۰۰ به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواما» و یا موارد دیگر مندرج در ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ) افزایش یابد.
لذا با توجه به ماده ۱۶۶ لایحه قانون تجارت هر صاحب سهم دارای ۲،۱۶ سهم تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده ۱۶۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق و اطلاع از میزان قدرالسهم نسبت به واریز وجه سهم خریداری شده اقدام و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره ۹۲۸۸۰۵۱۹۵ این شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد واریز و اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در جیرفت خیابان سعدی- سعدی ۱۸ روبروی درب سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کد پستی ۷۸۶۱۸۵۷۹۶۶ تسلیم نمایند .
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

🔅 هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات