راه اندازی واحد تحقیقات علوم دامی از ضرویات منطقه جنوب کرمان است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر احمد آیین رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در نشست صمیمی با رییس سازمان جهاد کشاورزی به تشریح ظرفیت های تحقیقاتی منطقه پرداخت و ضمن اعلام آمادگی همکاری همه جانبه با بخش اجرا تصریح کرد: تعامل و هم سویی مرکز تحقیقات و بخش اجرا میتواند زمینه اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال جدید را فراهم و راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات بخش کشاورزی منطقه باشد.رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان ، راه اندازی واحد تحقیقات علوم دامی را از ضروریات منطقه عنوان کرد و افزود: بدون شک با راه اندازی این مرکز و بهره گیری از توان علمی محققان علوم دامی، در جهت انتقال دانش و فناوری نوین و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات دامی منطقه گام های موثرتری برداشته خواهد شد.در این نشست دکتر احمد احمد پور رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان با بیان اهمیت تحقیقات در بخش کشاورزی بر لزوم ارتباط و گسترش زمینه های همکاری و تعامل بیشتر مرکز تحقیقات و بخش اجرا تاکید کرد.دکتر احمدپور رییس سازمان ضمن اشاره به جمعیت کارشناسی جوان و با انگیزه در جهاد کشاورزی به موضوع آموزش و کادرسازی در جهت بهره گیری از ظرفیت جوانان در مناصب مدیریتی پرداخت و گفت : میطلبد مرکز تحقیقات در کنار آموزش بهره برداران ، موضوع ارتقای سطح دانش و توانمندسازی کارشناسان جوان را در اولویت برنامه های آموزشی خود قرار دهد.در این نشست مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان حضور داشتند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات