رئیس اداره امور قراردادها و پیمان ها

شرح وظایف:

  • – بررسی کلیه مستندات دریافتی از واحدهای درخواست کننده خرید خدمت و یا خریدکالا و هماهنگی های لازم با واحدهای مربوطه جهت آغاز سیر اداری انجام معامله که منتج به عقد قرارداد/پیمان می گردد.
  • – تهیه فراخوان خرید خدمت و یا خریدکالا و کلیه اقدامات مورد نیاز و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.
  • – حضور فعال در کلیه جلسات مربوط به کمیسیون مناقصه،کمیته فنی بازرگانی و هیئت انتخاب مشاور به عنوان دبیر جلسه و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.
  • – انجام کلیه مراحل ثبت سامانه، تشکیل جلسات، صورت جلسات و مکاتبات مربوطه و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.
  • – اخذ تضمین انجام تعهدات از طرف قرارداد/پیمان جهت انعقاد قرارداد/پیمان براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی.
  • – تهیه و تنظیم قرارداد/پیمان و شرح خدمات موردنیاز براساس شرایط معامله و قوانین و مقررات مربوطه و اخذ امضاء از طرفین قرارداد/پیمان.
  • – تهیه نامه و ارسال نسخ قرارداد/پیمان منعقد شده به واحدهای ذیربط.
  • – تهیه نامه و ارسال کلیه اسناد و مدارک حقوقی طرف قرارداد/پیمان به مدیریت امور مالی.
  • – بایگانی و نگهداری کلیه مستندات معامله و سیر اداری انجام شده طبق قانون برگزاری مناقصات مربوط به قرارداد/پیمان منعقد شده.
  • – تهیه گزارش های موردی و دوره ای جهت ارائه به مقامات مافوق و مراجع ذیصلاح.
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات