کشف۲هزارکیسه ی ۵۰ کیلویی کود شیمیایی فاقد لیبل و ثبت ماده کودی در شهرستان عنبراباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبراباد از کشف ۲ هزار کیسه ۵۰ کیلویی کود فاقد لیبل و ثبت ماده کودی در شهرستان عنبرآباد خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبراباد مهندس محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد گفت: با تلاش و نظارت مستمر کارگروه پایش مواد کودی و سموم کشاورزی شهرستان و با هماهنگی دادستان محترم و نیروی انتظامی، اداره صنعت ومعدن ، تعداد۲هزار کیسه ۵۰ کیلویی کود فاقد لیبل و ثبت ماده کودی شناسایی و با حضور اعضای کارگروه و مقامات قضایی نسبت به پلمپ انبار های متخلف اقدام گردید. طاهری ضمن تشکر از دادستان شهرستان عنبراباد به لحاظ دستور قضایی و همکاری موثر در راستای برخورد با متخلفین بیان کرد : در حوزه شهرستان عنبرآباد ۴۵ فروشگاه کشاورزی فعال می باشد که تعداد دو واحد از این فروشگاه های متخلف پلمپ و در همین خصوص صورت جلسه تخلف ۷ فروشگاه تنظیم و به اداره تعزیرات ارسال گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات