رئیس اداره امور دبیرخانه

شرح وظايف:

 • – تقسيم كار بين كاركنان دبيرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظايف آنان .
 • – دريافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده و تقسيم آن به قسمت هاي تابع اداره بر اساس اختيارا ت تفويض شده .
 • – تحويل پيش نويس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه برگ ها و دستور العمل ها به ماشين نويسي پس از امضا ي مقام مربوط .
 • – اقدام به منظور مقابله ي نامه ها و تطبيق پيش نويش ها با متن تايپ شده و رفع نواقص آن .
 • – اقدام به تكثير بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمون برگ ها و غيره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعايت صرفه جويي .
 • – تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأييد و گواهي آن ها .
 • – ارجاع نامه هاي ماشين شده به رئيس يا معاونين براي امضا بر حسب تفويض اختيار .
 • – تهيه پيش نويس مكاتبات لازم .
 • – نظارت مستقيم بر كار كاركنان دبيرخانه ، بايگاني ، ماشين نويسي و نامه رسانان برابر سازمان مصوب .
 • – انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.
 • – رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوط .
 • – تايپ نامه ها ، جدول ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها. … و
 • – تهيه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم .
  نظرات