رئیس اداره امور دبیرخانه

شرح وظایف:

 • – تقسیم کار بین کارکنان دبیرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظایف آنان .
 • – دریافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده و تقسیم آن به قسمت های تابع اداره بر اساس اختیارا ت تفویض شده .
 • – تحویل پیش نویس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه برگ ها و دستور العمل ها به ماشین نویسی پس از امضا ی مقام مربوط .
 • – اقدام به منظور مقابله ی نامه ها و تطبیق پیش نویش ها با متن تایپ شده و رفع نواقص آن .
 • – اقدام به تکثیر بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمون برگ ها و غیره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعایت صرفه جویی .
 • – تطبیق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأیید و گواهی آن ها .
 • – ارجاع نامه های ماشین شده به رئیس یا معاونین برای امضا بر حسب تفویض اختیار .
 • – تهیه پیش نویس مکاتبات لازم .
 • – نظارت مستقیم بر کار کارکنان دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی و نامه رسانان برابر سازمان مصوب .
 • – انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.
 • – رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام وظایف مربوط .
 • – تایپ نامه ها ، جدول ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها. … و
 • – تهیه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم .
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات