معاون توسعه مدیریت و منابع

محمد صوفی

تلفن دفتر:۰۳۴۴۳۲۶۱۳۲۴

شرح وظایف

  • – هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به بودجه جاری ، تملکی ، سازماندهی ، تشکیلات ، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام کار
  • – هماهنگی و نظارت و راهبری تحول اداری و طرحهای بهبود مدیریت منابع در چارچوب قوانین مقررات مربوط
  • – هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به ایثارگران ، امور پرسنلی ، بازنشستگی وظیفه بگیران ،آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی ، رفاه و تربیت بدنی کارکنان ، خدمات و کارپردازی ، پشتیبانی و سیستم گردش مکاتبات در سطح سازمان
  • – ریاست کمیسیونهای معاملات ، مناقصه ، تحول اداری ، امور واگذاری ها ، کمیته طبقه بندی مشاغل ، تسهیلات بانکی ، اعتبارات جاری و تملکی و سایر وظایف مرتبط که بر حسب تشخیص ریاست سازمان تفویض میگردد.
  • – مسئولیت در قبال اختیاراتی که از سوی ریاست سازمان در امور تشخیص ، تسجیل ، صدور حواله و انجام سایر وظایفی که در قوانین مالی و محاسباتی تصریح گردیده است .
  • – تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت
  • – مشارکت در تدوین لوایح ، دستور العمل و آیین نامه اجرائی
  • – پیگیری تامین منابع اعتباری
  • – انجام سایر وظایف و اختیارات محوله که بر اساس قوانین و مقررات و ارجاع موردی به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی می باشد.
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات