بازدید از سایت مقایسه ارقام و مزارع تکثیری ارقام کنجد

با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان و مدیر زراعت سازمان از سایت مقایسه ارقام و مزارع تکثیری ارقام کنجد واقع در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان بازدید بعمل آمد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در حاشیه بازدید از سایت مقایسه ارقام و مزارع تکثیری ارقام کنجد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله دانه های روغنی از اولویت‌های برنامه ریزی جهاد کشاورزی می باشد. در این بازدید دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت عنوان کرد: در جهت توسعه مکانیزاسیون و مرتفع نمودن مشکل برداشت مکانیزه کنجد در سال های اخیر توسعه کشت ارقام مقاوم به ریزش کنجد در اولویت برنامه‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است ،به همین منظور کشت مقایسه ارقام مقاوم به ریزش با ارقام رایج در سه سایت از جنوب کرمان اجرا شده که پس از ارزیابی ، نتایج به اطلاعات کشاورزان رسانده می شود .دکتر احمد آیین رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان اظهارداشت: در راستای فعالیت های بهنژادی مقایسه ارقام کنجد در فصل جاری کشت و فعالیت در سه بخش مقایسه ارقام مقاوم به ریزش، ارقام رایج ، بهنژادی ارقام و مزارع تکثیر ای ارقام قابل توصیه در مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان محقق گردیده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات