مدیر امور طیور

سرکار خانم لیلی بحرینی

تلفن دفتر :۰۳۴۴۳۲۶۲۴۱۲

شرح وظایف:

  • – برنامه ریزی در جهت اجرای فعالیتهای اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل منطقه
  • – تهیه طرحها و پروژه ها و برنامه های اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل منطقه
  • – اقدام در جهت تهیه و تدارک نیازهای علمی و فنی و تدارکاتی مراکز اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل
  • – برنامه ریزی در جهت کنترل و نظارت بر امور ایستگاهها و واحدهای تحت پوشش منطقه
  • – جمع آوری، پردازش و ارائه نتایج حاصل از اجرای عملیات اصلاح نژادی توسط ایستگاههای تحت پوشش
  • – انجام پیگیریهای لازم به منظور تامین خدمات بهداشتی مورد نیاز ایستگاههای اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل با همکاری شبکه دامپزشکی منطقه
  • – تهیه، تدوین و ارائه موضوعات علمی و تحقیقاتی مورد نیاز در هر مرحله با هماهنگی واحدهای مربوطه
  • – پیگیری تهیه و تامین نیازهای علمی و فنی تدارکاتی مراکز اصلاح نژاد و پشتیبانی
  • – انجام و پیگیری سایر وظایف ارجاعی از سوی معاونت امور دام
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات