رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

شرح وظایف:

  • – ایجادهماهنگی و پیگیری امورتدوین واجرای برنامه ، تأمین و جذب منابع مالی و اعتباری و ارزیابی عملکرد برنامه های مـرتبط بـامدیریت کاهش مخاطرات و بحران بخش کشاورزی درکلیه زیربخشها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی مستقر درسطح منطقه
  • – برنامه ریزی و همـاهنگی لازم جهـت اسـتفاده بهینـه از ظرفیـتهـای سـازمان جهادکشـاورزی و دسـتگاه هـای وابسـته و سـایردستگاههای فرابخشی منطقه ای در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه
  • – نیازسنجی ، تدوین واجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، و فرهنگی برای کارکنان وبهره برداران به منظور ارتقای دانش و فناوری مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه
  • – برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری تمرینها و مانور درمنطقه به منظور افزایش آمادگی و مقابله در مدیریت خطرپذیری و بحـران بخش کشاورزی منطقه
  • – پیگیری تهیه و اجرای طرح های جامع مدیریت خطر پذیری مخاطرات بخش کشاورزی منطقه
  • – تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط بـه پیشـگیری، آمـادگی، مقابلـه و بازسـازی وبازتوانی آسیبهای ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی منطقه
  • – ایجاد هماهنگی به منظور بهره گیری از ظرفیت مراکز و مجامع تخصصی مربوطه جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه
  • – مشارکت فعال در کلیه امور مرتبط با نظام مدیریت بحران منطقه و پیگیری اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی .
  • – انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی منطقه
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات