کارشناسان امور سرمایه گذاری

  • جناب آقای مهندس غلامرضا سرحدی کارشناس آبیاری
  • جناب آقای مهندس علی محمدی کارشناس ارشد زراعت
  • سرکار خانم مهندس مریم منصور بهمنی کارشناس ارشد باغبانی
  • سرکار خانم مهندس هاجر سعیدی کارشناس باغبانی

تلفن دفتر:۰۳۴۴۳۲۶۲۵۷۱

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات