مدیر حفظ نباتات

شرح وظایف:

 • – تعيين سياست ها وخط مشي هاي سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژي ها و سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي
 • – برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عمليات پيشگيري و مهار آفات
 • – برنامه ريزي به منظور كاهش ضايعات ناشي از خسارت آفات بر محصـــولات كشاورزي و فرآورده هاي آنها.
 • – مشاركت، همكاري و هماهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط به منظور تأمين وحفظ بهداشت و سلامت محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي.
 • – برنامه ريزي و مبارزه با آفات عمومي و قرنطينه اي و مشاركت در مبارزه با آفات همگاني.
 • – تدوين دستور العمل مهار آفات خصوصي در چارچوب خط ومشي هاي كلي سازمان حفظ نباتات و تلاش در جهت ترويج و نيز نظارت برحسن اجراي آنها.
 • – مطالعه و بررسي جايگاه و اهميت هر يك از روشهاي، زراعي، مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و بيـولوژيك در كنترل هر يك از آفات مهم در قالب مديريت تلفيقي.
 • – مطالعه و برنامه ريزي و گسترش روش ها و شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي به منظور مقابله و مهار مؤثرتر و به موقع آفات
 • – مطالعه و برنامه ريزي به منظور مهار آفات مزارع، باغها، جنگل ها و مراتع با توسعه وگسترش روش هاي غير شيميايي و كاربرد مواد وعوامل بيولوژيك و استفاده بهينه از سموم شيميايي با رعايت اصول و مباني زيست محيطي.
 • – هدايت برنامه هاي كنترل آفات نباتي با استفاده علمي و موزون از كليه روش هاي توصيه شده با رويكرد مديريت تلفيقي آفات (I.P.M‌‌‌‌‌)
 • – مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين شاخص هاي كنترل كيفيت سموم به منظور ثبت سموم كم خطر و اختصاصي، حذف سموم پر خطر و وسيع الطيف از ليست سموم مجاز كشور.
 • – نظارت مستمر بر كنترل كيفي سموم آفت كش­هاي مجاز از طريق روش­هاي آزمايشگاهي و مزرعه­اي.
 • – نظارت كامل برفعاليت فروشگاه هاي مجاز سموم آفت كش، آ‍ز مايشگاه­هاي گياه­پزشكي وشركت­ها وموسسات دفع آفات نباتي.
 • – تحليل و ارزيابي خطر آفات قرنطينه اي.
 • – نظارت وتدبير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به منطقه و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها
 • – تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي جلو گيري از انتشار و انتقال آفات.
 • – برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در اقدامات مشترك و مؤثر منطقه اي  براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات نباتي و فرآورده هاي گياهي و باغي به مناطق عاري از آلودگي.
 • – توسعه وتقويت پست­هاي قرنطينه گياهي و آزمايشگاه­هاي مرجع بويژه در مبادي ورودي وخروجي.
 • – نظارت بر چگونگي انجام مراحل توليد گياهان تراريختــه از مرحله كلو نينگ تا بررسي هاي گلخانه اي و مزرعه اي محصول وهمكاري لازم در بررسي وتحليل خطرات احتمالي اين گياهان از جنبه هاي وظايف مرتبط با سازمان.
 • – انجام مطالعات وبررسي هاي لازم به منظور رديابي عوامل خسارت زاي قرنطينه اي وتعيين روش­هاي مهار آنها مطابق با آخرين يافته هاي علمي جهان ونظارت بر حسن اجراء آنها
 • – مطالعه، بررسي وجمع آوري اطلاعات مربوط به پراكنش آفات وبيماري­هاي گياهي رايج منطقه.
 • – مشاركت در تعيين پراكندگي آفات، تشخيص وتعيين نقشه مناطق عاري از آلودگي به آفات مهم واساسي در منطقه.
 • – نظارت برحسن اجراي دستورالعمل¬هاي فني و استانداردهاي بين المللي بهداشت نباتي محصولات كشاورزي وفرآورده هاي گياهي و اندام هاي تكثير شونده گياهي
 • – تدوين، تاليف و انتشار كتب و جزوات آموزشي ترويجي شيوه هاي مبارزه با آفات عمومي وهمگاني.
 • – توانمند سازي بهربرداران و نهادهاي غير دولتي در امر كنترل آفات و بيماري­هاي گياهي و علف­هاي هرز.
 • – اجراي مصوبات شوراي حفظ نباتات.
 • – فراهم نمودن دبيرخانه هئيت نظارت بر سموم ومديريت هئيت نظارت بر سموم و اجراي مصوبات آن.
  نظرات