مدیر حفظ نباتات

سرکارخانم مهدیه کرد ساردوئی

تلفن دفتر :۰۳۴۴۳۲۶۰۰۱۷

شرح وظایف:

 • – تعیین سیاست ها وخط مشی های سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژی ها و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی
 • – برنامه ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر عملیات پیشگیری و مهار آفات
 • – برنامه ریزی به منظور کاهش ضایعات ناشی از خسارت آفات بر محصـــولات کشاورزی و فرآورده های آنها.
 • – مشارکت، همکاری و هماهنگی با سایر ارگانهای ذیربط به منظور تأمین وحفظ بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی و فرآورده های گیاهی.
 • – برنامه ریزی و مبارزه با آفات عمومی و قرنطینه ای و مشارکت در مبارزه با آفات همگانی.
 • – تدوین دستور العمل مهار آفات خصوصی در چارچوب خط ومشی های کلی سازمان حفظ نباتات و تلاش در جهت ترویج و نیز نظارت برحسن اجرای آنها.
 • – مطالعه و بررسی جایگاه و اهمیت هر یک از روشهای، زراعی، مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیـولوژیک در کنترل هر یک از آفات مهم در قالب مدیریت تلفیقی.
 • – مطالعه و برنامه ریزی و گسترش روش ها و شبکه های مراقبت و پیش آگاهی به منظور مقابله و مهار مؤثرتر و به موقع آفات
 • – مطالعه و برنامه ریزی به منظور مهار آفات مزارع، باغها، جنگل ها و مراتع با توسعه وگسترش روش های غیر شیمیایی و کاربرد مواد وعوامل بیولوژیک و استفاده بهینه از سموم شیمیایی با رعایت اصول و مبانی زیست محیطی.
 • – هدایت برنامه های کنترل آفات نباتی با استفاده علمی و موزون از کلیه روش های توصیه شده با رویکرد مدیریت تلفیقی آفات (I.P.M‌‌‌‌‌)
 • – مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین شاخص های کنترل کیفیت سموم به منظور ثبت سموم کم خطر و اختصاصی، حذف سموم پر خطر و وسیع الطیف از لیست سموم مجاز کشور.
 • – نظارت مستمر بر کنترل کیفی سموم آفت کش­های مجاز از طریق روش­های آزمایشگاهی و مزرعه­ای.
 • – نظارت کامل برفعالیت فروشگاه های مجاز سموم آفت کش، آ‍ز مایشگاه­های گیاه­پزشکی وشرکت­ها وموسسات دفع آفات نباتی.
 • – تحلیل و ارزیابی خطر آفات قرنطینه ای.
 • – نظارت وتدبیر مؤثر برای جلوگیری از گسترش و ورود آفات و فرآورده های گیاهی به منطقه و ترویج اقدامات مناسب برای کنترل آنها
 • – تهیه وتنظیم طرح­ها و برنامه های جلو گیری از انتشار و انتقال آفات.
 • – برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در اقدامات مشترک و مؤثر منطقه ای  برای جلوگیری از گسترش و ورود آفات نباتی و فرآورده های گیاهی و باغی به مناطق عاری از آلودگی.
 • – توسعه وتقویت پست­های قرنطینه گیاهی و آزمایشگاه­های مرجع بویژه در مبادی ورودی وخروجی.
 • – نظارت بر چگونگی انجام مراحل تولید گیاهان تراریختــه از مرحله کلو نینگ تا بررسی های گلخانه ای و مزرعه ای محصول وهمکاری لازم در بررسی وتحلیل خطرات احتمالی این گیاهان از جنبه های وظایف مرتبط با سازمان.
 • – انجام مطالعات وبررسی های لازم به منظور ردیابی عوامل خسارت زای قرنطینه ای وتعیین روش­های مهار آنها مطابق با آخرین یافته های علمی جهان ونظارت بر حسن اجراء آنها
 • – مطالعه، بررسی وجمع آوری اطلاعات مربوط به پراکنش آفات وبیماری­های گیاهی رایج منطقه.
 • – مشارکت در تعیین پراکندگی آفات، تشخیص وتعیین نقشه مناطق عاری از آلودگی به آفات مهم واساسی در منطقه.
 • – نظارت برحسن اجرای دستورالعمل¬های فنی و استانداردهای بین المللی بهداشت نباتی محصولات کشاورزی وفرآورده های گیاهی و اندام های تکثیر شونده گیاهی
 • – تدوین، تالیف و انتشار کتب و جزوات آموزشی ترویجی شیوه های مبارزه با آفات عمومی وهمگانی.
 • – توانمند سازی بهربرداران و نهادهای غیر دولتی در امر کنترل آفات و بیماری­های گیاهی و علف­های هرز.
 • – اجرای مصوبات شورای حفظ نباتات.
 • – فراهم نمودن دبیرخانه هئیت نظارت بر سموم ومدیریت هئیت نظارت بر سموم و اجرای مصوبات آن.
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات