انتخاب ۵ کشاورز و بهره بردار منطقه جنوب کرمان به عنوان نمونه های ملی در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اعلام کرد: انتخاب و معرفی بهره‌برداران و تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی، از فعالیت های شاخص و الگویی نظام های ترویجی است، که با هدف الگوسازی، شناخت ظرفیت‌های تولیدی و ترویج و توسعه الگوهای موفق اجرا می‌گردد، این موضوع علاوه بر ارزش نهادن به تلاش کشاورزان و بهره‌برداران باعث ارتقاء جایگاه آنان در چرخه تحقیق، ترویج و زیربخش های اجرایی و بروز الگوهای عملی و قابل اعتماد برای سایر بهره برداران می باشد. دکتر برخوری اظهار داشت: در سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ پس از ارزیابی ها و بررسی‌های لازم توسط کمیته‌های تخصصی ستاد انتخاب نمونه های ملی در وزارت جهاد کشاورزی ، تعداد ۵ نفر از بهره برداران و تولید کنندگان نمونه منطقه جنوب کرمان به عنوان نمونه های ملی در سال ۱۳۹۹ معرفی گردیدند .وی اضافه نمود: کشاورزان و بهره برداران نمونه ملی در سال ۱۳۹۹ از منطقه جنوب کرمان شامل:طیب کریمی (تولید کننده نمونه پیاز)، نادرمحمدعلی معزی( تولید کننده نمونه گندم)،کورش کاظمی راد (تولید کننده نمونه یونجه)،محبوبه عبداله پور (زن نمونه کارآفرین روستایی) و احمد کمالی (بهره بردار نمونه اصلاح و احیاء اراضی واگذاری) می باشند و این موفقیت در سایه همت و تلاش کشاورزان و مسئولین به دست آمده و نشان دهنده پتانسیل های بالقوه بخش کشاورزی بخش کشاورزی منطقه است .

  نظرات