کشت ۵ هزار هکتارگندم در شهرستان فاریاب

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فاریاب گفت: از ابتدای آبانماه سال جاری تا نیمه دوم آذرماه بیش از ۵ هزار هکتار گندم در این شهرستان کشت شده است. به گزارش روابط عمومی‌ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب کوروش امیرمیجانی مدیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در شهرستان فاریاب کشت گندم از نیمه اول آبانماه شروع و تا نیمه دوم آذرماه بیش از ۵ هزار هکتار گندم کشت شده است.وی ارقام عمده گندم کشت شده در این منطقه را چمران ۲، مهرگان و سیروان عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با توجه به عملکرد ۴ تن در هکتار و احتساب سطح زیرکشت ۵ هزار هکتار ، بیش از ۲۳ هزار تن گندم تولید و روانه کارخانه های تولید آرد و انبارهای شود.امیرمیجانی کشاورزان فاریاب را به خودداری از کشت کرپه و دیرهنگام توصیه نمود.

  نظرات