مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

فریدون افشارمنش

تلفن دفتر :۰۳۴۴۳۲۶۰۰۱۰

 • شرح وظایف:
 •  مطالعه، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های ترویجی در زمینه تولید محصول سالم و ارگانیک و ارتقاء کیفی تولیدات از طریق جایگزینی و کاربرد عوامل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در بخش تولیدات گیاهی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در بخش تولیدات دامی
 • اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه آب در تولید محصولات کشاورزی به منظور افزایش راندمان مصرف آب
 • اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه انرژی در واحد های تولیدی
 • نیاز سنجی و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تولید کنندگان و بهره برداران بخش و ارزشیابی دوره های اجرا شده
 • صدور و تائید گواهی پایان دوره برای آموزش های مهارتی
 • اجرای طرح های مشترک تحقیقی – ترویجی و تحقیقی – تطبیقی با موسسات و مراکز تحقیقاتی و ارائه نتایج در قالب گزارش نهایی
 • برنامه ریزی برای همکاری مشترک با مراکز آموزشی
 • اصلاح و بهبود روش های تولید و افزایش کمی و کیفی تولید از طریق آموزش بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی(مکانیزاسیون) و همچنین انتقال یافته های جدید تحقیقاتی و تسری آن در بخش کشاورزی( معرفی ارقام پرمحصول به کشاورزان)
 • برنامه ریزی در جهت تهیه و تنظیم طرح های آموزشی – ترویجی و مشارکتی ویژه زنان و جوانان روستایی.
 • برنامه ریزی برای تهیه و تولید برنامه های رادیو – تلویزیونی در قالب آموزشی ترویجی و در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و نیازهای بخش کشاورزی منطقه
 • تهیه و چاپ و نشر بروشور، نشریه های ترویجی، نشریات فنی و …. در بخش های مختلف
 • برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های ترویجی
 • آموزش و ترویج بیمه محصولات کشاورزی به منظور کاهش ریسک تولید در بخش
 • هماهنگی و واگذاری امور تصدی گری بخش ترویج به شرکت ها و تشکل های مربوط به منظور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
 • حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج
 • انتخاب و معرفی بهره برداران و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و عشایری
 • تشکیل گروه های کارشناسی ترویجی با همکاری بخش های تخصصی
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبکه ترویج بر اساس نیاز بخش کشاورزی منطقه
 • نیاز سنجی، جذب و بکارگیری سربازان سازندگی
 • استفاده از توان کارشناسی سربازان سازندگی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزی
 • تشکیل و راه اندازی شرکت های خدمات مشاوره ای به منظور بکارگیری نیروهای متخصص و جوان برای اجرای طرح های بخش ترویج و سایر     بخش های تخصصی
 • اجرای برنامه های آموزشی از طریق برگزاری کلاس، کارگاه آموزشی، تشکیل برنامه های آموزشی مشارکتی نظیر ffs و یا ایجاد سایت های الگویی.
 • تشکیل پرونده برای متقاضیان مشاغل خانگی و صدور مجوز مربوطه پس از طی مراحل قانونی
 • اجرای بازدیدهای آموزشی ترویجی یا ترویجی انگیزشی داخل و خارج استان
 • پذیرش و هماهنگی برای بازدید از و احدهای تولید منطقه از سایر استان های متقاضی برای بازدید
 • انجام و پیگیری سایر وظایف محوله و ارجاعی از سوی رئیس محترم سازمان
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات