رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و تجهيز شبکه

شرح وظایف:

  • – جمع آوری آمار و اطلاعات كشاورزی منطقه و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط
  • – برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداری سازمان ، منطقه و واحدهای تابعه  و وابسته در چارچوب سيستم های مربوطه
  • – توليد ، راهبري و نگهداری سيستم های كاربردی مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيری از تجهيزات و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری
  • – انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبكه اتوماسيون اداری و ارائه خدمات پشتيبانی مربوطه
  • – كنترل ونظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه ای  به سيستم اداری سازمان
  نظرات