مدیر امور برنامه و بودجه

شرح وظایف:

  •   تأمین و مبادله موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای
  • – جمع بندی و حوادث طبیعی و تأمین اعتبار مربوطه
  •   دریافت و ارسال تخصیص به مدیریتهای ستادی و شهرستانی
  • – جمع بندی و انعکاس پیشرفت فیزیکی پروژه ها
  • – تهیه برنامه های پنج ساله
  • – پیشنهاد و پیگیری سفرهای هیئت دولت
  • – شرکت در جلسات شورای فنی، کارگروه امور زیربنایی و …
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات