معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

غلامرضا میرکهنوج

تلفن دفتر:۰۳۴۴۳۲۶۰۰۱۴

شرح وظایف:

  • – نظارت و سرپرستی بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه
  • – بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و انجام عملیات تلفیق
  • – نظارت بر امور مربوط به تنظیم موافقت نامه های اعتباری
  • – نظارت و سرپرستی امور مربوط به تخصیص و توزیع اعتبارات
  • – نظارت و سرپرستی امور مربوط به درآمدهای سازمان
  • – سرپرستی امور مربوط به جذب و تخصیص تسهیلات بانکی
  • – نظارت بر امور مربوط به پیگیری مصوبات استانی هیئت دولت
  • – تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت بودجه ای و اعتباری سازمان و ارائه گزارش توزیع بودجه سالانه
  • – تهیه سایر گزارشات و نظارت بر انجام مکاتبات
  • – انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات