ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای در سطح ۵۶ هزار هکتار از باغات مرکبات جنوب کرمان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: تا کنون عملیات ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای در سطح بیش از ۵۶ هزار هکتار از باغ های سردسیری، معتدله و مرکبات منطقه صورت گرفته است.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مجید فرخی مدير حفظ نباتات سازمان بیان کرد: بررسي ها نشان مي دهد كه خسارت آفت مگس ميوه مديترانه اي به باغ هاي مثمر و وسيع مركبات به صفر رسيده و جلب آفت در تله ها ديده نمي شود. وی افزود: تا کنون عملیات ردیابی در بیش از ۵۶ هزار هکتار از باغ های سردسیری، معتدله و مرکبات منطقه صورت گرفته است.فرخی اظهارداشت: مگس مديترانه اي در درون ميوه هاي در حال رسيدن تخم ريزي مي كند و لارو آن با تغذيه از گوشت ميوه سبب پوسيدگي و ريزش شديد محصول مي شود.وی بيان کرد: اقدامات به موقع باغداران سبب شد تا سطح آلودگي اين آفت از سه هزار و پانصد هكتار از باغ هاي جنوب استان فراتر نرودو بيشتر باغداران با مشاوره كارشناسان حفظ نباتات، مبارزه غير شيميايي را با نصب انواع تله ها و با استفاده از مايع سراتراپ، سراتل، قرص های سراتینکس و فرمون هاي جلب كننده آفت انجام دادند.وي با اشاره به اين مطلب که بيش از ۱۷۰۰ هكتار از باغات جنوب استان به تله هاي جلب كننده فرموني و مايع سراترپ، سراتل و قرص سراتینکس به منظور شكار انبوه اين آفت مجهز است، ادامه داد: انجام طعمه پاشي از طريق پروتئين هيدروليزات مسموم شده با حشره كش مالاتيون در زمان هاي مناسب نيز سبب شد تا اين آفت در باغات مركبات مناطق آلوده مهار شود.مدير حفظ نباتات سازمان از باغداران جنوب کرمان خواست تا هرچه سريع تر نسبت به برداشت ميوه‌هاي رسيده موجود در روی درخت اقدام كنند.فرخی تاکید کرد باغداران ميوه هاي فاسد را از پاي درختان جمع آوري و در عمق ۴۰ تا ۵۰ سانتي متري زمين دفن كنند.وی افزود: مگس ميوه مديترانه اي از آفات مخرب است كه نسبت به ساير گونه هاي مگس ميوه داراي دامنه ميزباني وسيعي است و مي تواند بيشترين خسارت را به بار بياورد.وی هلو ، خرمالو ، انجير ، سيب، آلو،گلابي، انار، زردآلو و مركبات را از جمله ميزبان هاي اين آفت عنوان کرد.وی بیان داشت:حشره مگس ميوه به طور معمول تا ۲ ماه زنده مي‌ ماند، اما اگر شرايط مساعد باشد تا ۶  ماه هم امكان زنده بودن آنها وجود دارد.فرخی اضافه کرد : وجود ميزبان از جمله ميوه رسيده در روی درخت يا میوه پوسيده در پاي درخت بهترين شرايط براي فعاليت آفت مگس ميوه است.

  نظرات