تعیین تکلیف بدهی معوق کشاورزان و تولیدکنندگان جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس هدایت میرکهنوج مدیر امور سرمایه گذاری سازمان عنوان کرد: نظر به هماهنگی بعمل آمده توسط رییس سازمان با مدیر شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان لیست های متقاضیان دارای بدهی معوق شده در کلیه زیر بخش های کشاورزی احصاء و به مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و شعب بانک کشاورزی شهرستان ها ارسال گردیده اند.وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود با استفاده از مزایای دستورالعمل بند خ و یا از مزایای مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۹ و سایر دستورالعمل های مربوطه اقدام و از این فرصت ایجاد شده حداکثر بهره برداری را به عمل آورند.مدیر امور سرمایه گذاری سازمان گفت: مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها ، شعب بانک و کارشناسان مرتبط در این خصوص اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود.

  نظرات