جلسه تعیین تکلیف مجتمع ۲۵۰۰ رأسی بز بیتال در کهنوج

مدیر جهادکشاورزی کهنوج گفت: با توجه به سیاست های دولت مبنی بر واگذاری مجتمع های دامپروری به بخش خصوصی، موضوع از سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت.وی گفت: پروژه ی مد نظر در ابتدا به نام مجتمع یکهزار رأسی گاو شیری تعریف شده بود که به دلیل شرایط خاص منطقه به مجتمع دوهزار و پانصد رأسی پرورش بز بیتال تغییر یافت.علیرضا حیدری افزود: پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از جانب سرمایه گذار موضوع واگذاری زمین از طریق مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۹۷ آقای ابویی به عنوان سرمایه گذار این مجتمع برگزیده شد.وی گفت: پس از واگذاری زمین مورد نظر در سال ۱۳۹۸, سرمایه گذار موظف به سرانجام رساندن پروژه طی سه سال گردید، که امروز با حضور فرماندار شهرستان موضوع مورد بحث قرار گرفته و مقرر گردید نامبرده ظرف مدت دو هفته، کار خود را به طور جدی شروع کند.در این جلسه عیدی فرماندار کهنوج نیز تأکید کرد: در صورتی که سرمایه گذار نسبت به تعهدات خود طی مدت ‌مشخص عمل ننماید، مراتب از طریق مراحل قانونی پیگیری گردد.

  نظرات