افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان به بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس منصور شفیعی مدیرعامل این صندوق در این خصوص گفت: در جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به ۱۴۴ میلیارد ریال افزایش یافت. وی بیان داشت: سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان به استناد تفویض اختیار حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. شفیعی افزود:سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با تعداد ۸۱۶۵۹۶۶ سهم و تعداد ۶۶ سهامدار از مبلغ هشتاد و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و نه میلیون و ششصدو شصت هزار ریال تعداد ۱۴۴۰۹۳۸۸سهم و تعداد ۷۶ سهامدار به مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و نود و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

  نظرات