بیش از ۱۹۰۰ تن انگور از باغات جنوب کرمان روانه بازارهای کشور می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس ساردویی معاون تولیدات گیاهی سازمان در این خصوص گفت: از سطح ۲۷۴ هکتار انگور در جنوب کرمان پیش بینی می شود ۱۹۷۰ تن انگور برداشت شود.وی بیان داشت :برداشت انگور از اواخر اردیبهشت ماه اغاز شده است و ۵۰ درصد ان رقم یاقوتی است که در حال حاضر در حال برداشت است و سایر ارقام در اواخر تابستان برداشت خواهد شد. وی تصریح کرد : ۲۴۱ هکتار از این سطح بارور و ۳۳ هکتار غیر بارور می باشد.مهندس ساردویی تصریح کرد: میانگین عملکرد تولید در هر هکتار از باغات انگور منطقه حدود ۸۲۰۰ کیلوگرم است .

  نظرات