آمار و ارقام محصولات زراعی

آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد میشود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن باد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست. و این سه ملزوم و لازمه یکدیگرند. و این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار.

آمار زراعی جنوب کرمان

آمار زراعی شهرستان جیرفت

آمار زراعی شهرستان رودبارجنوب

آمار زراعی شهرستان عنبرآباد

آمار زراعی شهرستان فاریاب

آمار زراعی شهرستان قلعه گنج

آمار زراعی شهرستان کهنوج

آمار زراعی شهرستان منوجان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات