۷۸ هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان مجهز به سبستم های نوین آبیاری است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت : تا کنون ۷۸ هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان به سیستمهای نوین ابیاری تجهیز شده اند .به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان در نشست آبیاری تحت فشار در جنوب کرمان بیان داشت : تاکنون ۷۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی جنوب کرمان به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند که بیش از ۳۲ هزار هکتار آن مربوط به دولت تدبیر و امید می باشد.
دکتر برخوری با بیان وابستگی اقتصاد و اشتغال منطقه به کشاورزی افزود: طبق امارنامه رسمی حدود ۶۳ درصد اشتغال جنوب کرمان مربوط به بخش کشاورزی می باشد که این میزان در حقیقت قریب به ۸۰ درصد می باشد ، به عبارتی سایر مشاغل مربوط به بخش های خدماتی هستند که به واسطه کشاورزی در منطقه مستقر می باشند و اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی و اب زیر زمینی می باشد و چنانچه برای دشت های جنوب کرمان چاره ای اندیشیده نشود ، با ادامه روند فعلی تا ۲۰ سال آینده با افت کمی و کیفی آب ها و با سیستانی دیگر در کشور مواجه خواهیم شد.
وی افزود: یکی از راهکارهای موثر بالابردن میزان بهره وری آب و توسعه سیستم های نوین آبیاری در منطقه می باشد.رییس سازمان افزود:باتوجه به شرایط خاص جنوب کرمان و محدودیت مالی پیمانکاران جوان و استقبال خوب بهره برداران و ضرورت جلوگیری از بیابانی شدن منطقه ، می طلبد که وزارتخانه در برنامه ریزی ها و تخصیص اعتبارات نگاه ویژه تری به جنوب کرمان داشته باشد .

  نظرات