۶۷ درصد از اراضی کشت شده در جنوب کرمان نیازمند تجهیز سامانه نوین ابیاری است.

مدیر اب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت ۶۷ درصد اراضی کشت شده زراعی و باغی در جنوب کرمان نیازمند تجهیز به سامانه های نوین آبیاری هستند.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس وحدت برخورداری مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان در نشست ابیاری تحت فشار در جنوب کرمان با اشاره به ۳۵۶ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در جنوب کرمان اظهار داشت: در حال حاضر از ۲۴۵ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی کشت شده در جنوب کرمان تا کنون ۷۸ هزار و ۴۰۰ هکتار آن به سامانه های نوین ابیاری تجهیز و حدود ۶۷ درصد از این اراضی کشت شده هنوز به سامانه های نوین مجهز نشده اند.
مهندس برخورداری با بیان اینکه طبق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان بایستی هر سال حدود ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری مجهز شوند ولی با توجه به اعتباراتی که به مناطق تخصیص داده می شود بخشی از کار انجام نشده و براساس این برنامه برای اجرای هر هکتار سامانه نوین آبیاری مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و در مجموع به میزان ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد.

  نظرات