بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از مراکز جهاد کشاورزی حوزه شهرستان جیرفت

در راستای ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی ریاست سازمان، معاون تولیدات گیاهی، مدیرهماهنگی ترویج، مدیر زراعت، مدیر شهرستان و رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج از مراکز جهاد کشاورزی حوزه شهرستان جیرفت  (دریاچه، حسین آباد، دهنو و اسفندقه) بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا روسای مراکز جهاد کشاورزی مشکلات مربوط به مراکز جهاد کشاورزی خود را بیان نمودند و گزارشی از حوزه فعالیت و برنامه ها ی خود در سال زراعی جدید ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه سطح تشکیلاتی مراکز جهاد کشاورزی و با توجه به اینکه مراکز در خط مقدم کشاورزی قرار دارند اظهار داشت: ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حضور فیزیکی در پهنه های تولیدی و مساحی دقیق سطح مزارع، برنامه ریزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ترویجی در حوزه مراکز بر اساس نیاز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج نیز در خصوص اهمیت اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و ثبت اطلاعات بهره برداران و ثبت کلیه محصولات کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی واجرای برنامه های عملیاتی در پهنه های تولیدی توسط کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی تاکید نمودند .